Global Leadership English Challenge Vietnam
Track Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học

Track Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học

※ Phần thi viết 500 ~ 700 từ, phần thi nói 5 phút.
※ Riêng hình thức thi Nói, chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau.
※ Chi tiết cách thức tiến hành từng vòng thi vui lòng tham khảo tại “mục đăng ký”.

#Bài thi nói (Speech)

Chủ đề (Topic) 
Các nước đang phát triển đang phải đối mặt với một thách thức và cơ hội mới khi bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều nước đang phát triển dựa vào lĩnh vực sản xuất để tăng trưởng kinh tế và Công nghiệp hóa lần thứ tư đã tạo ra một hệ thống sản xuất tự trị thông minh, có khả năng tự nhận thức, tự tối ưu hóa và tự tùy chỉnh. Trong khi điều này có nghĩa là sản xuất sẽ hiệu quả hơn, nhưng nó cũng dẫn đến những lo ngại rằng người lao động sẽ bị mất việc làm khi tự động hóa thay thế con người trong lĩnh vực sản xuất. Ưu tiên nào nên dành cho các nước đang phát triển: đổi mới hay việc làm?Hãy đưa ra câu trả lời cụ thể bằng cách giải thích câu trả lời của bạn dựa trên SDGs.
Developing countries are faced with a new challenge and opportunity at the onset of the Fourth Industrial Revolution. Many developing countries rely on the manufacturing sector for economic growth, and the Fourth Industrialization has created a smart autonomous manufacturing system, which is capable of self-cognition, self-optimization, and self-customization. While this means that manufacturing would be more efficient, it has also led to concerns that this would lead to massive job losses as automation replaces people in the manufacturing sector. What should the priority be for developing countries: innovation or employment? Provide specific answers by explaining your answers based on SDGs.


#Phần thi viết luận (Essay)


Chủ đề (Topic)
Các quốc gia tiếp tục phát triển, sẽ làm gia tăng sự phát triển đô thị, hoặc đô thị hóa. Dấu hiệu của sự phát triển đô thị có thể nhìn thấy ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Theo đó, tầm quan trọng của việc xây dựng các thành phố bền vững đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết do các rủi ro về môi trường, sức khỏe, an toàn và cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Bạn nghĩ điều gì là điều kiện tiên quyết cho một thành phố bền vững? Những chính sách cụ thể nào phải được thực hiện để giảm những tác động tiêu cực của đô thị hóa? 
As countries continue to develop, there has been an increased rise of urban sprawls, or urbanization. Indications of urban sprawls are visible in both developed and developing countries. As a result, the importance of building sustainable cities is receiving more attention than ever before due to increased risks of environment, health, safety, and infrastructure concerns. What do you think are the prerequisites for a sustainable city? What specific policies must be implemented to reduce the negative effects of urbanization? 
 Hiệp hội Hope to the Future hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.